Take Ten: Shravan Amin

Take Ten: Ruthie Rado

Take Ten: Laura Stracko

Take Ten: Nora Achrati

Take Ten: Kristin A. Thompson